Havránková & Kulhánek
advokátní kancelář
Občanské právo Obchodní právo Rodinné právo Pracovní právo Správní právo Stavební právo Daňové právo Právo územních samosprávných celků Právo duševního vlastnictví
OBČANSKÉ PRÁVO
 • občanskoprávní závazkové vztahy (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o nájmu, zástavní smlouva atd.)
 • věcná břemena
 • právo nemovitostí, právní servis realitním kancelářím
 • bytové spoluvlastnictví
 • náhrada škody, nároky z bezdůvodného obohacení
 • ochrana osobnosti
 • správa a vymáhání pohledávek
 • občanskoprávní spory
 • spolky, nadace (zakládání, změny, likvidace) a další
OBCHODNÍ PRÁVO
 • zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek
 • vyřizování živnostenských oprávnění a jejich změn
 • poskytování komplexní agendy obchodním korporacím (příprava smluv, správa a vymáhání pohledávek, ochrana před nekalou soutěží, obchodní spory)
 • zastupování obchodních společností před obchodním rejstříkem
 • svolání a řízení valné hromady včetně přípravy veškeré dokumentace
 • změny v zakladatelských dokumentech
 • změny v orgánech obchodních společností
 • změny a likvidace obchodních společností
 • problematika cenných papírů (směnky, šeky)
RODINNÉ PRÁVO
 • rozvod manželství
 • svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy
 • určení otcovství
PRACOVNÍ PRÁVO
 • přípravy pracovněprávních dokumentů
 • poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • zastupování v pracovněprávních sporech
SPRÁVNÍ PRÁVO
 • zastupování před správními orgány a ve správním soudnictví
STAVEBNÍ PRÁVO
 • právní servis developerským projektům
 • změny, námitky územně plánovací dokumentace (územní plány, zásady územního rozvoje)
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • jednání se stavebními úřady, katastrálními úřady a pozemkovými úřady
DAŇOVÉ PRÁVO
 • zastupování při daňových kontrolách
 • jednání se správci daně a zastupování ve sporech s nimi
 • problematika místních poplatků
PRÁVO ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 • poskytování komplexních právních služeb (příprava podkladů pro orgány, vnitřních předpisů, právních rozborů a smluv, nakládání s veřejným majetkem)
 • právo veřejné podpory
PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 • autorské právo
 • průmyslové vlastnictví
 • licenční práva
 • franchising
 • ochranné známky, patenty a licence – registrace, správa
Odměna za poskytnutou právní pomoc se v zásadě řídí dohodou advokáta s klientem. V tomto smyslu odměnu sjednáváme nejčastěji jako hodinovou sazbu za každou hodinu poskytované právní pomoci. Dále lze sjednat též sazbu za jednotlivé úkony, podílovou odměnu, či jednorázovou odměnu. V případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat tzv. paušální odměnu (za určitý časový úsek), která zahrnuje předem sjednaný rozsah hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Klient vždy společně s fakturou obdrží přehled poskytnutých právních služeb a jejich časové náročnosti. Konkrétní způsob sjednání odměny za poskytovanou právní pomoc a její výše jsou závislé na dohodě advokáta s klientem při převzetí věci.
V případě absence ujednání o odměně se odměna advokáta určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2015 Havránková & Kulhánek